URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

VEZI AICI! LISTA MĂSURILOR CARE AU INTRAT ÎN VIGOARE ÎNCEPÂND DE AZI

În urma măsurilor instituite la nivel naţional pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei, luni, 25 octombrie, a fost convocat în ședință extraordinară Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Călărași care a decis adoptarea Hotărârii nr. 23 privind stabilirea de noi măsuri în domeniul sănătății publice în municipiul Călărași. Acestea intră în vigoare începând de azi, 25 octombrie.

Astfel, conform Hotărârii de Guvern nr. 1090/2021, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 1130/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, începând cu data de 25.10.2021, în municipiul Călărași, se vor impune următoarele măsuri suplimentare:

1. Măsuri care reglementează circulaţia persoanelor:

a. Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie în toate spaţiile publice deschise, astfel încât să acopere nasul și gura, cu excepțiile prevăzute de ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne. (Ordin nr.2024/147 din 05.10.2021) întrucât incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori.

b. Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 22.00 – 05.00, cu următoarele excepţii:- Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie şi locul/locurile de desfășurare a activității profesionale şi înapoi;- Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanță, precum şi pentru achiziționarea de medicamente;- Deplasări în afara municipiului ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;- Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dezabilități ori deces al unui membru de familie.

c. Măsurile instituite la pct. b. nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS – CoV-2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180- a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;d. Măsurile instituite în localităţile prevăzute la pct. b. și c nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniuniii Europene privind COVID – 19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS – CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180- a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi care face dovada îndeplinirii acestei condiţii prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS – CoV-2 a acestor persoane;e. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la pct. 1 lit. b), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;f. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la pct. 1 lit. c) –

d. persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;

e. Declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la pct. 1, trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura;

2. Măsuri care reglementează accesul în instituțiile publice și private:

a. Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, și operatorilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

b. Prin excepție de la prevederile pct. a, este permis accesul avocaților pentru exercitarea activităților prevăzute la art.3 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată cu modificările și completările ulterioare;

c. În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniuniii Europene privind COVID – 19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada îndeplinirii acestei condiţii se face prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS – CoV-2;

d. Prevederile pct. a și c, se aplică și operatorilor economici care funcționează în clădiri cu birouri private în care își desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan;e. Prin excepție de la prevederile pct.a, instituțiile publice și operatorii economici vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetățenilor la serviciile publice oferite, în situații urgente (de exemplu; eliberare certificate de deces, certificate de naștere și altele asemenea) și persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2, prin organizarea activității în mediul on-line, spații deschise, la ghișee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiții care să asigure respectarea mpăsurilor de prevenire a răspîndirii SARS-CoV-2;

3. Măsuri care reglementează organizarea activității la locul de muncă:

a. În condițiile art.5 alin. (2) lit. d) și alin. f) și art.17 din legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare, pe durata stării de alertă, angajatorii dispun organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, pentru cel puțin 50% din angajați, acolo unde specificul activității permite, în condițiile art.108 – 110 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea prevederilor Legii nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, cu modificările și completările ulterioare;

b. În situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu în vederea evitării aglomerării transportului public, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și societățile cu capital social deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrative teritorială, având un număr mai mare de 50 de salariați, au obligația organizării programului de lucru astfel încît personalul să fie împărțit în grupe/schimburi/ture care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră, cu respectarea strictă a măsurilor de protecție sanitară;

c. Organizarea activității la locul de muncă se va realiza cu respectarea prevederilor legale emise de autoritățile competente în ceeea ce privește prevenirea conraminării cu virusul SARS – CoV-2 și pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a lucrătorilor, tănînd cont și de gradul de vaccinare a angajaților de la acel loc de muncă, atestat prin certificatede vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 prezentat de salariații pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum și de numărul de angajați care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care dețin și prezintă angajatorului adeverința eliberată de medical de familie;

4. Măsuri care reglementează activitatea restaurantelor şi cafenelelor:

a. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05.00 – 21.00. Participarea este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; -CoV- 2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

b. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05.00 – 21.00. Participarea este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

c. Măsurile prevăzute la pct. a și pct. b, se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spații publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul tempoar sau permanent.

d. În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuti la pct. a și pct.b, este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

e. Activitatea operatorilor economici prevăzuti la pct. a și pct.b, vor respecta obligațile stabilite prin ordinal comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, emis în temeiul art.71 alin. (2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

f. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, și al președintelui Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Animalelor, emis în temeiul art.71 alin. (2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare. Consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

5. Măsuri care reglementează activitatea barurilor, cluburilor, discotecilor:

a. Activitatea în baruri, cluburi și discoteci este interzisă. 6. Măsuri care reglementează activitatea operatorilor economici cu activităţi de comerţ, prestări servicii:a. În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, inclusive în interiorul centrelor și parcurilor comerciale, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 05.00 – 21.00.

b. Prin excepţie de la prevederile pct. a, în intervalul orar 05.00 – 21.00, operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private pot active doar în relația cu operatorii economicii cu activitate de livrare la domiciliu .

c. Prin excepţia de la prevederile pct. a unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane şi de mărfuri îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară;

7. Măsuri care reglementează activitatea în săli de sport, fitness:

a. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport/fitness, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

8. Măsuri care reglementează activitatea în domeniul jocurilor de noroc:

a. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

9. Măsuri care regelementează activitatea în domeniul sălilor de jocuri:

a. Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 05.00 – 21.00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS – CoV-2.

10. Măsuri care reglementează administrarea locurilor de joacă pentru copii:

a. Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 05.00 – 21.00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.11.

11. Măsuri care reglementează funcţionarea piscinelor interioare, exterioare:

a. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. b. Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordin comun al minstrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.71 alin. (2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

12. Măsuri care reglementează organizarea competiţiilor sportive:

a. În spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura fără participarea spectatorilor, în condiţiile stabilite prin Ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

13. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor culturale în spaţii închise:

a. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protective. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care a trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

14. Măsuri care reglementează desfăşurarea activităţilor recreative:

a. Activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, sunt premise cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalozarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabiulite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

15. Măsuri care reglementează desfăşurarea activitatea cultelor religioase:

a. Activitatea cultelor religioase, inclusive slujbele și rugăciunile colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii, și al ministerului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

b. Pentru prevenirea răspîndirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje este permisă numai cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al minstrului sănătății și al Secretariatului de Stat pentru Culte.

c. Accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția virusului SARS-CoV-2, este permis în locașurile de cult, unde se desfățoară activitatea cultelor religioase, inclusive slujbele și rugăciunile collective, cu purtara măștii de protecție și respectarea măsurilor de protecție sanitară.

16. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor private (nunţi, botezuri):

a. Pentru prevenirea răspîndirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2, sunt interzise organizarea și desfășurarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive și altele asemenea), în spații deschise sau închise.

17. Măsuri care reglementează organizarea cursurilor de instruire, workshopuri, conferințe:

a. Pentru prevenirea răspîndirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2, sunt interzise organizarea și desfășurarea de cursuri de instruire şi workshopuri, conferințe sau alte tipuri de întruniri în spații deschise sau închise.

18. Măsuri care reglementează organizarea adunărilor publice, mitingurilor, demonstraţiilor:

a. Se permite, în condiţiile Legii nr. 60/1991, republicată, organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Măsuri specifice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei;

a. Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

b. Organizatorii/operatorii economici care desfășoară activități potrivit prezentei, au obligația de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19, folosind secțiunea ”Verificare reguli interne” din aplicația mobilă ”Check DCC” pentru verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatului, fără a reține nici un fel de date sau informații din certificatul verificat.

c. În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate organizatorii/operatorii economici care desfășoară activități potrivit prezentei, au obligația de a verifica existența documentelor, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane.

d. Măsurile prevăzute în prezenta anexă nu se aplică în cazul persoanelor care au vîrsta mai mica sau egală cu 12 ani și sunt însoțite de o persoană cu vîrsta mai mare de 18 ani și care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Continue Reading
La Top