URMĂREȘTE-NE

ADMINISTRAȚIE

UN NOU PROIECT DE HOTĂRÂRE APROBAT ÎN ȘEDINȚA DE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘTEFAN VODĂ

Consiliul Local al comunei Ștefan Vodă a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizare și extindere sistem de canalizare în comuna Ștefan Vodă, județul Călărași” – faza PT, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Totodată se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Ștefan Vodă a sumei de 545,569.88 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.

Proiectul de Hotărâre din data de 18 august 2023, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere sistem de canalizare în comuna Ștefan Vodă, județul Călărași”, a fost aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  • prevederile Ordonanței de Urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”;
  • prevederile Ordinului nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 95/2021;
  • prevederile art. 41, art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, modificată și completată;
  • prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de:

  • memoriul justificativ întocmit de PRO WATER ENGINEERS S.R.L, proiectant de specialitate;
  • referatul primarului comunei Ștefan Vodă privind aprobarea și motivarea inițierii proiectului de hotărâre;
  • raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Ștefan Vodă;

Luând act de:

  • avizul comisiei de specialitate a consiliului local;

Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului  „Modernizare și extindere sistem de canalizare în comuna Ștefan Vodă, județul Călărași” – faza PT, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă devizul general actualizat aferent obiectivului de investiții  „Modernizare și extindere sistem de canalizare în comuna Ștefan Vodă, județul Călărași”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Ștefan Vodă a sumei de 545,569.88 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.

Art. 4 –  Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 – Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri.

Continue Reading
La Top