URMĂREȘTE-NE

ADMINISTRAȚIE

PROIECT DE HOTĂRÂRE APROBAT DE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘTEFAN VODĂ

Consiliul Local al comunei Ștefan Vodă a aprobat Proiectul de Hotărâre din data de 21 august 2023, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea alimentare cu gaze naturale în comuna Ștefan Vodă, județul Călărași” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului a fost aprobat.

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

  • prevederile Ordonanței de Urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Ordinului nr. 278/167/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii “Anghel Saligny”, pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021;
  • prevederile art. 41, art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, modificată și completată;
  • prevederile art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) și b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 1 – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții  „Înființare rețea alimentare cu gaze naturale în comuna Ștefan Vodă, județul Călărași”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 – Se aprobă devizul general actualizat aferent  obiectivului de investiții „Înființare rețea alimentare cu gaze naturale în comuna Ștefan Vodă, județul Călărași”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Ștefan Vodă a sumei de 916.929,57 lei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții “Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 278/167/2022.

Art. 4 – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 – Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri.

Continue Reading
La Top