URMĂREȘTE-NE

ADMINISTRAȚIE

PLATFORMĂ COMUNALĂ DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD, ÎN COMUNA ȘTEFAN VODĂ

Consiliul Local al comunei Ștefan Vodă din Călărași a aprobat hotărârea privind implementarea proiectului “PLATFORMĂ COMUNALĂ DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA ȘTEFAN VODĂ, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”

Analizând temeiurile juridice, respectiv:
– prevederile Ordinului nr. 2.443/21.09.2023 pentru aprobarea Ghidului specific privind condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul Apelului de proiecte PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B, pentru Subinvestiția I2.A-B „Sisteme integrate de colectare și valori2care a gunoiului de grajd”, Investiția I2. „Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile”, Componenta C3 Managementul deșeurilor;
– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul
Mecanismului de Redresare și Reziliență, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de Redresare și Reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență;
– prevederile art. 20, alin. (1), litera j), art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind 2nanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile art. 129, alin. (4) litera f), alin. (7), litera i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de:
– referatul primarului comunei Ștefan Vodă privind aprobarea și motivarea inițierii proiectului de hotărâre;
– raportul compartimentului de specialitate;
Luând act de:
– avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;

Art. 1 – Se aprobă implementarea proiectului „PLATFORMĂ COMUNALĂ DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA ȘTEFAN VODĂ, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență în cadrul Apelului de proiecte PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B, pentru Subinvestiția I2.A-B „Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd”, Investiția I2. „Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile”, Componenta C3 Managementul deșeurilor, Apelul de proiecte nr. PNRR/2023/C3/S/I.2.A-B.
Art. 2 – Se probă Anexa 1 la prezenta hotărâre conținând necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;
Art. 3 – Se aprobă valoarea totală a proiectului „PLATFORMĂ COMUNALĂ DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA ȘTEFAN VODĂ, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, în cuantum de 4.853.763,09 lei (inclusiv TVA), din care 4.081.995,29 lei fără TVA și TVA în sumă de 771.767,80 lei.
Art. 4 – Se aprobă valoarea eligibilă a proiectului „PLATFORMĂ COMUNALĂ DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA ȘTEFAN VODĂ, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, în cuantum de 4.835.913,09 lei (inclusiv TVA), din care 4,066,995.29 lei fără TVA și TVA în sumă de 768.917,80 lei.
Art. 5 – Se aprobă valoarea neeligibilă a proiectului „PLATFORMĂ COMUNALĂ DE DEPOZITARE ȘI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD ÎN COMUNA ȘTEFAN VODĂ, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”, în cuantum de 17.850,00 lei (inclusiv TVA), din care 15.000,00 lei fără TVA și TVA în sumă de 2.850,00 lei.
Art. 6 – Se aprobă includerea în bugetul local al comunei Ștefan Vodă a sumelor necesare executării lucrărilor pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării.
Art. 7 – Se aprobă angajamentul comunei Ștefan Vodă de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți.
Art. 8 – Se aprobă angajamentul comunei Ștefan Vodă de a asigura 2nanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări.
Art. 9 – Se aprobă construirea unui sistem comunal integrat format dintr-o platformă comunală cu o capacitate de stocare de 1.500 mc de gunoi de grajd și 10 de platforme individuale pentru fermierii mici și mijlocii – sateliți ai platformei comunale.
Art. 10 – Se împuternicește domnul ZARDOVA IONEL, Primarul Comunei Ștefan Vodă, pentru relația cu MMAP în derularea proiectului.

Continue Reading
La Top