URMĂREȘTE-NE

EDUCAȚIE

MINISTERUL EDUCAȚIEI ANUNȚĂ O SERIE DE PRECIZĂRI DESPRE EVALUAREA NAȚIONALĂ 2022

Ministerul Educației a anunțat o serie de precizări despre Evaluarea Națională, mai precis despre structura subiectului de la Limba Română. O adresă venită de la Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație vorbește despre faptul că DOOM3 nu va fi luat în considerare în evaluarea lucrărilor de examen, despre Textele-suport alese, dar și despre itemii de tip întrebare structurată sau evaluarea competenței de prezentare a unor răspunsuri personale.

 Subiectele pentru Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a la disciplina Limba și Literatură română se realizează în conformitate cu programa de examen aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3237/2021. Programa de evaluare are la bază Programa scolară la disciplina limba și literatura română, clasele V-V111, aprobată prin OMEN nr. 3393/2017.

Variantele de subiect sunt construite astfel încât itemii să măsoare gradul de formare/dezvoltare a competențelor prevăzute în programa de examen.

Deși în 2022, s-a publicat ediția a treia a Dictionarului Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române (DOOM3), variantele de subiect vor fi proiectate în așa fel încât să fie valorificate experiențele de învățare ale elevilor, prin aplicarea normelor ortografice, ortoepice și morfologice ale limbi române ale DOOM2, publicat în 2005. Subliniem faptul că evaluarea lucrărilor absolvenților de clasa a VIII-a se va face tinând cont de cele două ediții ale acestei lucrări normative (DOOM2 si DOOM3), fără a fi vizate elemente tratate distinct.

Textele-suport sunt alese, preponderent, din patrimoniul cultural (național și universal) și respectă temele precizate în programa: Eu și universul meu familiar; Eu și lumea din jurul meu; Orizonturile lumii și ale cunoașteri; Reflectii asupra lumii.

Este esențial ca absolventul de clasa a VIII-a să citească atent cerințele și să respecte prevederile acestora.

În cazul itemilor care nu solicită explicit formularea răspunsului în enunț, absolventul de clasa a VIII-a poate răspunde punctual, fără integrarea în propoziții sau în enunțuri a răspunsului dat.

Pentru verificarea respectării limitei de cuvinte, se vor lua în calcul toate cuvintele scrise de elev (inclusiv conjuncții, prepoziții, articole etc.).

Subiectul I cuprinde itemi obiectivi și semiobiectivi, de tip întrebare structurată, care vizează: A -preponderent, evaluarea competenței de lectură, a competenței interculturale; B -preponderent, evaluarea competenței lingvistice.

Itemul care evaluează competența de recunoaștere a modurilor în care sunt organizate informațiile în texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale sau pe cea de evaluare a informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare, nonliterare, continue, discontinue și multimodale poate avea în vedere: identificarea structurii/a tiparului textual, a mijloacelor de caracterizare, rolul textului descriptiv/dialogat/narativ în textul literar, relația dintre imagine și cuvânt în textul multimodal, valoarea stilistica a diminutivelor, identificarea/interpretarea unor figuri de stil etc..

Pentru evaluarea competenței de prezentare a unor răspunsuri personale pe marginea unor texte diverse, se solicită absolventului de clasa a VIII-a redactarea unui text de opinie. Astfel, nu este obligatorie utilizarea unor conectori lingvistici de tipul: în primul rând, în al doilea rând, în concluzie etc., accentul fiind pus pe gândirea critică.

În ceea ce privește itemii care urmăresc evaluarea competențelor de comparare din programa de examen: Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor texte diverse. Compararea a cel puțin două texte sub aspectul temei, al ideilor și al structurii și compararea unor elemente comune identificate în cultura proprie și în cultura altor popoare sau a unor tradiții românești cu tradiții din alte culturi (asa cum este, de exemplu, cerința A9 din modelul oficial, publicat în noiembrie 2021: Asociaza fragmentul din „Croitorul de cărți” de Monica Pillat cu un alt text literar studiat la clasa sau citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50-100 de cuvinte, o valoare culturală comuna, prin referire la câte o secvență relevanță din fiecare text), compararea se poate realiza, conform competențelor, după o serie de criterii date, prevăzute de acestea și de conținuturile asociate: tema, valoare (culturală/morală), personaj, idei, punct de vedere, structură etc.; subliniem că pentru rezolvarea cu succes a acestor cerințe nu este necesară memorarea unor citate/fragmente, în baza cărora să se realizeze asocierea dintre texte, iar textele pot fi alese din literatura națională sau universală.

Subiectul I. B are în vedere, preponderent, evaluarea competenței lingvistice, cu accent pe caracterul comunicativ-funcțional.

Subiectul al 11-lea consta într-un item subiectiv, de tip eseu structurat, prin care se evaluează scrierea despre textul literar (metatext) sau scrierea creativă.

Pentru itemii care vizează redactarea unui tip de text studiat (rezumat, text argumentativ etc.), reperele nu vor fi precizate în cerintă, întrucât ele se suprapun cu achizitiile elevului, în cazul rezumatului, de exemplu, evaluarea vizează în ce masurâ elevii cunosc regulile de alcatuire a acestuia, deosebindu-l de planul simplu/dezvoltat de idei sau de simpla relatare a evenimentelor.

Un alt item care vizează scrierea despre text ar putea solicita caracterizarea personajului, pe baza unor repere ca: precizarea identității, a statutului personajului, prezentarea trasăturilor morale și fizice, precizarea unor mijloace de caracterizare identificate în text, comentarea unor secvențe relevante, asocierea personajului din textul-suport cu un personaj dintr-un alt text literar (din perspectiva valorii, a unor trăsături comune etc.) sau asocierea din perspectiva unei valori comune (o valoare personală si o valoare a personajului); în cazul unui item care vizează prezentarea temei sau a semnificației/unei semnificații din textul liric (de asemenea, un item posibil ce vizează scrierea despre text), reperele pot avea în vedere: descrierea în cuvinte proprii a lumii textului (redare parafrastică), prezentarea unor semnificații ale textului dat, interpretarea unor figuri de stil, corelarea unei idei cu o idee dintr-o altă operă artistică etc.

În cazul scrierii creative, itemul permite adaptarea reperelor date la secvențele prototipice/structurile textuale prevăzute în programă.

Absolvenții de clasa a VIII-a vor redacta lucrarea astfel încât să evite o serie de elemente care nu vor putea fi punctate sau care nu se vor puncta, precum: truismele, utilizarea unor idei cu caracter general, folosirea nejustificată a conceptelor de teorie literară, a ideilor teoretice care nu sunt relevante pentru itemul propus, a citatelor și a referințelor irelevante scopului comunicării, utilizarea clișeelor lingvistice și ideatice, potrivit site-ului portalinvatamant.ro.

Georgiana Petre

Sursa foto: wowbiz.ro

Continue Reading
La Top