URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

LOCURI DE MUNCĂ DISPONIBILE LA SPITALUL DIN CĂLĂRAȘI

Spitalul Judeţean de Urgenţă “Dr. Pompei Samarian” Călăraşi organizează pe data de 14.04.2022 – începând cu ora 9:00, concurs pentru ocuparea, pe durată determinată de 8 luni și 10 zile (perioada 21.04.2022 -31.12.2022), a următoarelor posturi vacante :

 • 60 posturi muncitori necalificați în cadrul serviciului administrativ tehnic – întretinere spații sanitare;

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

A. Condiţii generale:

 • are cetǎţenia românǎ
 • cunoaşte limba românǎ, scris şi vorbit
 • are vârsta minimǎ reglementatǎ de prevederile legale
 • are capacitate deplină de exerciţiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candideazǎ, atestată de medicul de familie sau de unitǎţile sanitare abilitate
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs
 • nu a fost condamnatǎ definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică infăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea

B. Condiţii specifice:

 • minim școala generală
 • curs de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă- Modul II Servicii de curățenie în unități de asistență medicală.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta la serviciul RUNOS un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresatǎ managerului unitǎţii;
 • copie act de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
 • copie certificat de absolvire a cursului de instruire privind însușirea noțiunilor fundamentale de igiena Modul II Servicii de curățenie în unități de asistență medicală;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care sǎ ateste vechimea în muncă ;
 • cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidaţii care depun declaraţie vor aduce până la data susţinerii probei scrise cazierul judiciar);
 • adeverinţă medicalǎ care să ateste starea de sănătate corespunzǎtoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către o unitate sanitară;
 • curriculum-vitae;
 • dosar cu sina

Copiile actelor sus menţionate vor fi insoţite de actele originale pentru certificarea legalităţii lor.

Calendarul de desfăşuare a concursului, este următorul:

 • Termenul limită de depunere a dosarului de concurs: 04.04.2022 – ora 13.00
 • Selecţia dosarelor și afişarea rezultatului: 05.04.2022
 • Depunere contestaţii de către candidaţii ale căror dosare au fost respinse:06.04.2022- ora 13.00
 • Soluţionarea contestaţiilor și afişarea rezultatului: 07.04.2022
 • Proba scrisă: 14.04.2022- începând cu ora 09.00
 • Afişare rezultate proba scrisă : 14.04.2022
 • Depunere contestaţii proba scrisă : 15.04.2022 – ora 12.00
 • Soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă și afişarea rezultatului:18.04.2022
 • Proba de interviu : 19.04.2022 – începând cu ora 09.00
 • Afisarea rezultatului la proba de interviu: 19.04.2022
 • Depunere contestaţii proba de interviu : 20.04.2022 – ora 12.00
 • Soluţionarea contestaţiilor la proba de interviu si afişarea rezultatului:20.04.2022
 • Rezultate finale : 20.04.2022

Locul susţinerii probelor va fi anunţat în timp util prin afişaj la sediul și pe site-ul unităţii.

Sunt declaraţi admişi la proba scrisǎ candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte pentru funcţiile de execuţie .
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.
Sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte pentru funcţiile de execuţie .
Punctajul final se calculeazǎ ca medie aritmeticǎ a punctajelor obţinute la proba scrisǎ şi interviu.
Posturile se ocupă in ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă.
Bibliografia şi tematica de concurs sunt afişate împreună cu prezentul anunţ la sediul unităţii şi pe site.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei – serviciul RUNOS int.149.

Continue Reading
La Top