URMĂREȘTE-NE

ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GURBĂNEȘTI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GURBĂNEȘTI HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local pe anul 2023
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GURBĂNEȘTI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, Întrunit în ședință „de îndată”, astăzi 10.08.2023, Având în vedere :
– Referatul de aprobare al Primarului comunei Gurbănești. in calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 3207 din 09.08.2023 ;
– Raportul compartimentului de resort prezentat de doamna TUDOR AlexandraCristina, consilier-contabil la Primăria comunei Gurbănești, înregistrat sub nr. 3208 din
09.08.2023 ;
– Extrasele de Cont transmise de Trezoreria Lehliu Gară sub nr. 7074, 7097 și 7073 din 04.08.2023 ;
– Prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Gurbănești nr. 24 din
14.06.2023, privind alegerea Președintelui de ședință ;
– Avizul favorabil acordat de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local, întrunite în ședință comună. înregistrat sub nr. nr. 3209 din 09.08.2023 ;
– Prevederile art. 19, alin (2) și art. 36 alin. (2) din Legea nr. 273 din 29.06.2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
– Prevederile Legii nr. 368 / 2022, privind bugetul de stat pe anul 2023 ;
– Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) și ale alin. (4) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ,
În temeiul art. 196 (1), litera a) și ale art. 140 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ,
HO TĂRÂȘ TE:
Art. 1. Bugetul local pe anul 2023, aprobat de Consiliul local al comunei Gurbănești prin Hotărârea nr. 5 din 26.01.2023, rectificat prin hotărârea nr. 9 din 22.02.2023, nr. 14 din 29.03.2023, nr. 17 din 27.04.2023, nr. 23 din 30.05.2023 și nr. 31 din 19.07.2023, se rectifică potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Secretarul General al comunei Gurbănești. va comunica prevederile prezentei hotărâri tuturor persoanelor interesate.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ACTUALITATE

La Top