URMĂREȘTE-NE

ADMINISTRAȚIE

GURBĂNEȘTI: PROIECT DE HOTĂRÂRE APROBAT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GURBĂNEȘTI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, Întrunit în ședință „ordinară”, în data de 30.08.2023, Având în vedere :
– Referatul de aprobare al Primarului comunei Gurbănești, în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 3416 din 28.08.2023 ;
– Raportul secretarului general al comunei Gurbănești, înregistrat sub nr. 3417 din 28.08.2023 ;
– Hotărârea Consiliului Local Gurbanesti nr. 22 din 30.05.2023 privind modificarea organigramei si a statului de funcții pe anul 2023 ;

Dispoziția Primarului comunei Gurbănești nr. 13 din 29.01.2021 privind desemnarea doamnei VIȘAN Nicoleta, – personal contractual „referent – expert pentru problemele romilor” Ia Primăria comunei Gurbănești, ca persoană responsabilă cu achiziții publice în cadrul Primăriei comunei Gurbănești ;
– Prevederile O.U.G. 63 / 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;
– Prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Gurbănești nr. 24 din
14.06.2023, privind alegerea Președintelui de ședință ;
– Avizul favorabil acordat de comisiile de specialitate din cadrul consiliului local, întrunite în ședință comună, înregistrat sub nr. 3414 din 28.08.2023 ;
– Prevederile art. 129 alin. (2) lit. ”a” alin. (3), lit. art. 243 alin. (l), lit. lit. ”e”, an. 518 alin. (I) lit. din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 196 (I) lit. a), ale art. 140 alin. (1) și ale art. 243 alin. (I) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;
HOTĂRĂȘTE
Art. I. Se aprobă modificarea si completarea organigramei si a statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gurbănești pe anul 2023, conform Anexelor nr. I și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează :

Continue Reading
La Top