URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

DIRECȚIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR SCOATE LA CONCURS UN POST DE OFIȚER PRINCIPAL I PENTRU SPCRIV CĂLĂRAȘI

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor scoate la concurs un post de ofițer principal I pentru Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Călărași, în vederea ocupării prin încadrare directă, din sursă externă, a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.
Pentru a participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”);
 5. Să aibă vârsta de minim 23 ani împliniţi;
 6. Să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv:
 • pregătire de bază: Studii universitare de lungă durată (S) cu diplomă de licență în domeniile: juridic, economic, științe inginerești, administrație publică, informatică, automatizări sau studii superioare de licență ciclul I de studii universitare în domeniile: juridic, economic, științe inginerești, administrație publică, informatică, automatizări.
 • să deţină certificat sau autorizaţie de acces la informaţii clasificate nivelul „SECRET DE SERVICIU” – poate fi obţinut(ă) ulterior;
 • să fie posesori de permis de conducere categoriile B, C și CE valabil ;
 • să îndeplinească cumulativ cerințele pentru a fi atestat ca examinator minim categoria B:
 • să aibă împlinită vârsta de 23 de ani,
 • să nu fi avut permisul de conducere anulat,
 • să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule în ultimii 3 ani,
 • să nu activeze ca instructor auto sau profesor de legislație în cadrul unei școlii de conducatori auto.
 • să deţină atestat de examinator eliberat de DRPCIV (poate fi obţinut ulterior)
  Criterii specifice:

Nu pot fi recrutate ca polițist persoanele care se află în următoarele situații:

 1. Le-au încetat raporturile de serviciu în condițiile art.69 alin.(1), lit. a), c), g), i), k), l) și n) din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulerioare (persoanele care au calitatea de militar în rezervă vor depune la dosarul de recrutare o adeverință eliberată de unitatea care are în gestiune dosarul personal din care să rezulte motivul trecerii în rezervă și gradul militar în rezervă deținut sau copia actului administrativ de trecere în rezervă, certificată pentru conformitate de unitatea care are în gestiune dosarul de personal).
 2. Au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară.
 3. Prin reîncadrare sau încadrare directă, potrivit nivelului și /sau vechimii în specialitate, dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă.

Verificarea cerinței prevăzută la punctul 2 se realizează cu ocazia examinării medicale.
Atenţie!
Nu se admit derogări de la niciuna dintre condiţiile de participare la concurs, prevăzute în prezentul anunţ.
Reguli privind înscrierea la concurs:
Înscrierea se realizează, în perioada 30.06-19.07.2022 (inclusiv în zilele nelucrătoare, iar în data de 19.07.2022, doar până la ora 12.00), exclusiv online, la adresa de e-mail: resurseumane.drpciv@mai.gov.ro
Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată, transmise după data de
19.07.2022, ora 12.00, nu vor fi luate în considerare.

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere (conform modelului anexat) și a documentelor specificate în anunţ, în volum complet și transmise împreună la adresa de e-mail: resurseumane.drpciv@mai.gov.ro.

Ulterior depunerii cererii de înscriere însoțită de documentația aferentă, în cel mult 5 zile lucrătoare, candidaților li se va transmite un e-mail de confirmare a primirii cererii, de la aceeași adresă, respectiv resurseumane.drpciv@mai.gov.ro, precizându-se codul unic de identificare atribuit candidatului.

Confirmarea va atesta doar recepția e-mail-ului, nu și dacă documentele sunt corect întocmite sau scanate.
Atenție! Este interzisă înscrierea prin fax, prin poștă, inclusiv poștă militară sau prin orice alte mijloace decât prin e-mail la adresa indicată în anunț, respectiv resurseumane.drpciv@mai.gov.ro, astfel că cererile transmise în aceste moduri nu vor fi luate în considerare.

Mai multe detalii aflați accesând site –ul https://www.drpciv.ro/careers-list/DRPCIV .

Continue Reading
La Top