URMĂREȘTE-NE

ACTUALITATE

CUM SE FACE ÎNCADRAREA ÎN GRAD DE INVALIDITATE PENTRU CEI CARE SE PENSIONEAZĂ

Persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, beneficiază de pensie de invaliditate dacă au realizat, în condiţiile legii, stagiul de cotizare.

În raport cu gradul de reducere a capacităţii de muncă, invaliditatea este:

a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă şi a capacităţii de autoîngrijire;

b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacităţii de muncă, cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire;

c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.

Evaluarea capacității de muncă, în vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face la cererea persoanei interesate, de către medicul specializat în expertiza medicală a capacității de muncă, din cadrul casei teritoriale de pensii, denumit în continuare medic expert al asigurărilor sociale.

Criteriile şi normele pe baza cărora se face încadrarea în gradele I, II şi III de invaliditate sunt stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 155/2011 pentru aprobarea criteriilor şi normelor de diagnostic clinic, diagnostic funcţional şi evaluarea capacităţii de muncă.

Cererea şi documentele necesare se depun la:

1. Ghișeul nr. 2 din cadrul Casei Județene de Pensii Călărași (str. Flacăra nr. 57-59, Călărași)

– luni – joi între orele 8.30 – 16.00 și vineri între orele 8.30 – 13.00

2. Casa Locală de Pensii Oltenița (str. Argeșului, nr.50, bl. COLȚ, parter)

– luni – joi între orele 8.30 – 16.00 și vineri între orele 8.30 – 13.00

Cererea trebuie să fie însoţită de următoarele acte, în original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul:

a) actul de identitate;

b) documente medicale din care să rezulte afecţiunile prezente şi rezultatele investigaţiilor necesare pentru susţinerea diagnosticului clinic şi funcţional;

c) adeverinţă eliberată de angajator care să ateste numărul de zile de concediu medical, cumulate în ultimele 12/24 luni, cu menţionarea datei ultimei zile de concediu medical;

d) documentul din care să rezulte cauza invalidităţii:

în caz de boală profesională: fişa BP2/adeverinţă de confirmare eliberată de direcţia de sănătate public,

în caz de accident de muncă: FIAM/process verbal avizat de Inspectoratul teritorial de muncă (ITM) ce a confirmat caracterul de muncă al accidentului sau adeverinţă de confirmare a înregistrării accidentului de muncă la ITM;

în caz de schizofrenie/neoplasm/SIDA,etc.: documente medicale emise de medicii de specialitate care confirmă diagnosticul;

e) documentul care să ateste data ivirii invalidităţii, după caz.


Revizuirea medicală

Pensionarii de invaliditate sunt supusi revizuirii medicale periodic, în funcţie de afecţiune, la intervale cuprinse între 1-3 ani, până la împlinirea vârstelor standard de pensionare, la termenele stabilite de medicul expert al asigurărilor sociale.

Revizuirea medicală se poate efectua şi la cererea pensionarilor, dacă starea sănătăţii lor s-a îmbunătăţit sau, după caz, s-a agravat.

Nu mai sunt supuşi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care:

– prezintă invalidităţi care afectează ireversibil capacitatea de muncă;

– au împlinit vârstele standard de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

– au vârsta mai mică cu până la 5 ani faţă de vârsta standard de pensionare şi au realizat stagiile complete de cotizare, conform prezentei legi.

După examinarea medicală a persoanei în cauză şi analizarea documentaţiei medicale prezentate, medicul expert al asigurărilor sociale completează concluziile medicale la revizuire şi emite o nouă decizie medicală asupra capacităţii de muncă prin care stabileşte, după caz:

a) menţinerea în acelaşi grad de invaliditate;

b) încadrarea în alt grad de invaliditate;

c) redobândirea capacităţii de muncă.

Dreptul la pensie de invaliditate se modifică sau încetează începând cu luna următoare celei în care s-a emis decizia de revizuire medicală.

Documentaţia medicală pentru revizuirea medicală cuprinde:

a) referatul medical detaliat cu consemnarea stării prezente şi a evoluţiei bolii, a datelor clinice şi paraclinice care susţin diagnosticul clinic, completat de către medicul curant, specialist pentru afecţiunile invalidante;

b) rezultatele investigaţiilor solicitate;

c) biletele de ieşire din spital sau copii de pe foaia de observaţie clinică, pentru spitalizările recente, după caz;

d) datele din fişa de dispensarizare a bolnavului, după caz;

e) programul recuperator completat de către medicii curanţi.

Pensionarii de invaliditate revizuibili sunt obligaţi să urmeze programele recuperatorii întocmite de medicul expert al asigurărilor sociale care a emis decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în vederea reintegrării socio-profesionale. Neîndeplinirea obligaţiei de urmare a programului recuperator atrage suspendarea plăţii pensiei conform Legii nr. 263/2010, art. 81 alin. (2).

Neprezentarea pensionarului la revizuirea medicală, din motive imputabile acestuia, atrage suspendarea plăţii pensiei începând cu luna următoare celei în care era prevăzută revizuirea medicală sau, după caz, încetarea plăţii pensiei, în condiţiile legii.

Contestarea deciziei medicale

Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă emise de medicii experţi ai asigurărilor sociale de stat din cadrul de Casei Judeţene de Pensii Călărași pot fi contestate, în termen de 30 de zile, la

comisia medicală de contestaţii, care funcţionează în cadrul Institutului Național de Expertiză medicală și Recuperare a Capacității de Muncă (INEMRCM) București.

Contestaţiile se înregistrează la cabinetul de expertiză medicală a capacităţii de muncă al cărui medic a emis decizia care face obiectul contestaţiei sau, după caz, la sediul Casei Teritoriale de Pensii/Casei Locale de Pensii.

Contestaţia, împreună cu dosarul medical al titularului, se înaintează INEMRCM București, spre competent soluţionare. Pot face obiectul contestaţiei orice elemente relevante pentru stabilirea dreptului la pensie de invaliditate, înscrise în decizia medicală asupra capacităţii de muncă.

Termenul de rezolvare a contestaţiei este de 45 de zile de la data înregistrării acesteia. Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei se comunică în termen de 5 zile de la data soluţionării. Ea poate fi atacată la instanţele judecătoreşti competente, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Deciziile medicale asupra capacităţii de muncă, precum şi deciziile comisiilor medicale necontestate în termen rămân definitive.

Decizia medicală asupra capacităţii de muncă emisă la revizuirea medicală urmează aceleaşi proceduri de contestare.(Georgiana Petre)

Sursa foto: 7media.ro

Continue Reading
La Top