URMĂREȘTE-NE

EDUCAȚIE

CALENDARUL COMPLET PENTRU ADMITEREA LA LICEU ÎN 2022

Înscrierile în clasa a noua se vor face în perioada 4-11 iulie, iar repartizarea computerizată a elevilor la liceu va avea loc pe 14 iulie 2022.  

Calendar admitere la liceu 2022

 •  9 – 13 mai 2022: transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor, transmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centru. Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora, precum și a Metodologiei și a Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul scolar 2022-2023, precum și o adresă de e-mail și un număr de telefon dedicate admiterii.
 • 16 mai – 3 iunie 2022: ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.)
 • 8 iunie 2022: transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizată. 
 • 9 iunie 2022: transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizarii operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată.
 •  30 iunie 2022: depunerea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limba și literatura maternă, la secretariatele unităților de învățământ de proveniență.
 • 1 iulie 2022: completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților clasei a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică centralizată. 
 • 1 iulie 2022: anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților clasei a VIII-a. 
 • 4 – 11 iulie 2022: completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a (orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită); completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/ transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masa candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 completează opțiunile în perioada 8 -11 iulie 2022. 

 • 4 – 11 iulie 2022: introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere; verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
 • 12 iulie 2022: termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată; predarea/ transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/ al municipiului București 
 • 12 iulie 2022: transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului Bucuresti la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată. 
 • 13 iulie 2022: verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia natională.
 • 13 iulie 2022: corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată.
 • 14 iulie 2022: repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023; comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal; afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București. 
 • 15 – 20 iulie 2022: depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați. 
 • 20 iulie 2022: transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere. 
 • 21, 22 si 25 iulie 2022: rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale aparute după etapa de repartizare computerizată.

A doua etapă de admitere liceu 2022

 A doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023. 

 • 25 iulie 2022: afisarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limba modernă ori maternă. 
 • 26 iulie 2022: înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masa 
 • 27 – 28 iulie 2022: desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștintelor de limba modernă sau maternă.
 • 28 – 29 iulie 2022: afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații. 
 • 1-3 august 2022: primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini și a candidaților care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba modernă sau de limba maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă; primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională; candidații pe locurile speciale pentru rromi și candidații pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă își păstrează prioritatea pe locurile destinate acestora care au rămas libere după soluționarea situațiilor speciale. 
 • 4-5 august 2022: repartizarea candidaților din etapa a doua, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București; repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 11 iulie 2022. 
 • 6 august 2022: transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Admiterea candidaților pentru învățământul seral și pentru cel cu frecvență redusă

 •  9 mai 2022: anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022- 2023
 • 4 iulie 2022: anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023 
 • 18-20 iulie 2022: înscrierea la învățământul seral sau cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023 
 • 21, 22 si 25 iulie 2022: repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023 pe locurile de la învățământul seral și cu frecvența redusă: la solicitarea comisiilor de admitere județene/a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Admitere poate aproba, în situații justificate, modificarea datelor limita/perioadelor și evenimentelor din calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023.

Cum se calculează media de admitere la liceu pentru anul școlar 2021-2022

 1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere. 

2. Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 X ABS + 0,8 x EN unde: MA = media de admitere;ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.
 

Amintim că Evaluarea Națională 2022 are loc în perioada 14-16 iunie, iar afisarea rezultatelor finale se face pe 30 iunie. 

Calendar Evaluare Națională 2022

 •  30 mai – 3 iunie 2022 – înscrierea la evaluarea națională
 • 3 iunie 2022 – încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
 • 14 iunie 2022 – Limba și literatură română — proba scrisă
 • 16 iunie 2022 – Matematică — proba scrisă
 • 17 iunie 2022 – Limba și literatura maternă — proba scrisă
 • 23 iunie 2022 (până la ora 14.00) – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor
 • 23 iunie 2022 (ora 16.00-ora 19.00)
 • 24 iunie 2022 (ora 8.00-ora 12.00) – Depunerea contestațiilor
 • 24 iunie – 29 iunie 2022 – Soluționarea contestațiilor
 • 30 iunie 2022 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor. Potrivit site-ului portalinvatamant.ro

Sursa foto: ro.sputnik.md

Georgiana Petre

Continue Reading
La Top