URMĂREȘTE-NE

ECONOMIE

CĂLĂRAŞI/SITUAŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI SOCIO-ECONOMICI

Direcţia Regională de Statistică din Călăraşi informează că, evoluţia principalilor indicatori socio-economici la nivelul judeţului Călăraşi, în luna ianuarie 2022, s-a caracterizat prin:

scăderea producţiei industriale realizată în luna ianuarie 2022 cu 8,5% faţă de luna precedentă şi creşterea cu 20,5% faţă de producţia industrială realizată în luna ianuarie 2021;

          – scǎderea câştigului salarial mediu nominal net cu 1,1% faţă de luna precedentă şi creşterea        cu 10,5% comparativ cu luna ianuarie 2021;

          – creşterea ratei şomajului înregistrat la sfârşitul lunii ianuarie 2022 cu 0,1 puncte procentuale faţă de luna precedentă  şi scǎderea cu 0,8 puncte procentuale  faţă de luna ianuarie 2021;

          – creşterea indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare, din structurile de primire turistică,       cu 6,8 puncte procentuale faţă de luna precedentă şi respectiv cu 6,7 puncte procentuale faţă de luna ianuarie 2021;

          – scǎderea numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale cu 28 comparativ cu luna precedentă şi respectiv  cu 12 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent;

          – creşterea numǎrului deceselor generale, al căsătoriilor, al deceselor sub 1 an, scăderea numărului născuţilor-vii şi al divorţurilor. Comparativ cu luna ianuarie 2021 a scǎzut numǎrul născuţilor-vii, al deceselor generale şi  a crescut numǎrul căsătoriilor al divorţurilor şi al deceselor sub 1 an.

Producţia industrială realizată în luna ianuarie 2022  a înregistrat o scădere de 8,5% comparativ cu luna precedentă.

În luna ianuarie 2022, aportul industriei prelucrătoare a fost de 99,9% din volumul total al producţiei industriale realizată.

Producţia  industrială  realizată  în  luna ianuarie 2022, a fost mai mare cu 20,5% faţă de  producţia  industrialărealizatăîn luna ianuarie 2021. S-au înregistrat creşteri în: industria alimentară; fabricarea produselor textile; fabricarea articolelor de îmbrǎcǎminte; fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie; fabricarea  produselor de cauciuc şi mase plastice.

Câştigul salarial mediu nominal brut pe total judeţ, în luna ianuarie 2022, a fost de 5138 lei, mai mic cu 1,6% comparativ cu luna precedentă şi mai mare  cu 10,8% comparativ cu luna ianuarie 2021. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 4496 lei în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 4512 lei  în industrie şi construcţii şi de 5572 lei în servicii. 

Câştigul salarial mediu nominal net  în luna ianuarie 2022, a fost de 3128 lei, mai mic cu 1,1% comparativ cu luna precedentă şi mai mare cu 10,5% comparativ cu luna ianuarie 2021. Pe ramuri de activitate, acesta a fost de 2670 lei  în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 2952 lei  în industrie şi construcţii şi de 3304 lei  în servicii.

Câştigul salarial mediu nominal brut la nivelul economiei naţionale, în luna ianuarie 2022 a fost de 6031 lei, iar cel net de 3698 lei. Comparativ cu luna precedentă, câştigul salarial mediu nominal net a  fost în scădere cu 4,7%. Indicele câştigului salarial real, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele general al preţurilor de consum al populatiei, a fost de 93,9% pentru luna ianuarie 2022 faţă de luna precedentă, de 225,4% faţă de  octombrie 1990 şi de 100,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Efectivul salariaţilor, la sfârşitul lunii ianuarie 2022, a fost de 46378 persoane, mai mare cu 259 persoane faţă de luna precedentă şi respectiv cu  1246 persoane faţă de luna ianuarie 2021.

Pe ramuri de activitate, numărul salariaţilor a fost de 4,8 mii persoane în agricultură, silvicultură şi pescuit, de 15,4 mii persoane în industrie şi construcţii şi de 26,2 mii  persoane în servicii.

Potrivit datelor furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi, numărul şomerilor înregistraţi, la sfârşitul lunii ianuarie 2022, era de 2866 persoane, în creştere cu 23 persoane faţă de luna precedentă (+0,8%).  

Comparativ  cu ianuarie 2021,  numărul  şomerilor înregistraţi a fost  mai  mic cu  744 persoane    (-20,6%).

La  sfârşitul  lunii ianuarie 2022, femeile reprezentau 47,7% din numărul total al şomerilor  înregistraţi.

Din numărul total al şomerilor înregistraţi, 270 persoane (9,4% din total şomeri)  beneficiau  de indemnizaţie de şomaj 75% şi 100 persoane (3,5% din total şomeri) au primit indemnizaţie de şomaj  50%.

Numărul şomerilor neindemnizaţi la sfârşitul lunii ianuarie 2022 era de 2496 persoane, reprezentând 87,1% din totalul şomerilor înregistraţi – majoritatea (84,7%) având studii primare, gimnaziale sau profesionale.

Rata  şomajului  înregistrat la sfârşitul lunii ianuarie 2022, în judeţul Călăraşi, a fost de 3,2%, calculată în raport cu populaţia activă civilă totală (3,1% în luna decembrie 2021 şi 4,0% în  luna ianuarie 2021).

Pentru  femei, rata şomajului în luna ianuarie 2022 a fost de 3,2% (3,1% în luna decembrie 2021 şi 4,0% în luna ianuarie 2021).

Pentru bărbaţi, rata şomajului în luna ianuarie 2022 a fost de 3,2% (3,2% în luna decembrie 2021 şi 4,0% în luna ianuarie 2021).

Din evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi reiese că, la sfârşitul lunii ianuarie 2022 existau 644 de locuri de muncǎ vacante, din care 315 regăsindu-se în sectorul privat. Din totalul locurilor de muncă vacante, 329 erau pentru muncitori (51,1%).

Evoluţia principalelor fenomene demografice înluna ianuarie 2022, comparativ cu luna precedentă fost caracterizată de creşterea numǎrului deceselor generale, al căsătoriilor, al deceselor sub 1 an, de scăderea numărului născuţilor-vii şi al divorţurilor. Comparativ cu luna ianuarie 2021, a crescut numărulcăsătoriilor, al divorţurilor, al deceselor sub 1 an, a scǎzut  numărul născuţilor-vii şi al deceselor generale.

Natalitatea. În luna ianuarie 2022, numărul născuţilor-vii a fost de 186, mai mic cu 38 faţă de luna precedentă  şi respectiv cu 24 faţă de luna ianuarie 2021.

Mortalitatea generală. În luna ianuarie 2022, numărul deceselor înregistrate a fost de 452, mai mare cu 26 faţă de luna precedentă şi mai mic  cu 18 faţă de luna ianuarie 2021.

Mortalitatea infantilă. În luna ianuarie 2022 s-au înregistrat 2 decese sub 1 an, mai  multe cu 2  faţă de luna  precedentǎ  respectiv   faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Sporul natural. Ca urmare a faptului că numărul născuţilor-vii a fost mai mic decât cel al deceselor, s-a înregistrat un spor natural negativ -266 persoane în luna ianuarie 2022 (-202 persoane  în luna decembrie 2021 şi -260 persoane în luna ianuarie 2021).

Nupţialitatea. La oficiile de stare civilă, în luna ianuarie 2022, s-au înregistrat 59 căsătorii, mai multe cu 18 faţă de luna precedentă şi respectiv cu 11 faţă de luna ianuarie 2021.

Divorţialitatea. În luna ianuarie 2022 s-au înregistrat 6 divorţuri, mai puţine  cu 9 faţă de luna precedentă şi mai multe cu 3 faţă de ianuarie 2021.

În luna noiembrie 2021, comerţul internaţional cu bunuri s-a concretizat într-un volum al exporturilor FOB de 32,2 milioane euro şi al importurilor CIF de 22,0 milioane euro, înregistrând un sold pozitiv de 10,2 milioane euro. Exporturile FOB au înregistrat o creştere  faţă de luna precedentă (+2,1%) respectivfaţă de luna noiembrie 2020 (+70,1%), importurile CIF au înregistrat o scădere  faţă de luna precedentă (-38,2%) şi o creştere  faţă de aceeaşi perioadǎ a anului precedent de (+14,0%).

În perioada 1.I-30.XI.2021 în structura exporturilor, ponderea o deţin următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat (NC): produse vegetale (19,4%), metale comune şi articole din acestea (46,6%),  articole din piatră, ciment, ceramică, sticlă şi din alte materiale similare (19,0%), materii textile şi articole din acestea (3,3%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (5,1%), pastă din lemn deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (2,3%).

În structura importurilor, în perioada 1.I-30.XI.2021, ponderea o deţin următoarele secţiuni: metale comune şi articole din acestea (41,3%), maşini, aparate şi echipamente electrice de înregistrat  sau reprodus sunetul şi imaginile (9,1%), materii textile şi articole din acestea (3,8%), pastă din lemn deşeuri de hârtie şi carton şi articole din acestea (5,1%), articole din piatrǎ, ciment, ceramicǎ, sticlǎ şi din alte materiale similare (4,1%), mijloace de transport (4,2%), produse vegetale (2,8%), produse  ale  industriei  chimice şi ale industriilor conexe (11,9%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (7,1%).

În luna ianuarie 2022 activitatea de turism s-a caracterizat prin creşterea numǎrului de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, a  numărului de înnoptǎri în structurile de primire turistică cu funcţiuni cazare turistică şi a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune faţă de luna precedentă. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, s-a caracterizat prin creşterea numărului de sosiri, a numărului de înnoptări şi a indicelui de utilizare netă a locurilor de cazare.

Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna ianuarie 2022, a fost de 835  mai mare cu 66,3% comparativ cu luna precedentă respectiv cu 133,9% comparativ cu luna ianuarie 2021.

Sosirile înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 87,1% din numărul total de sosiri în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică.

Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, în luna ianuarie 2022, a fost de 1757, mai mare cu 109,4% comparativ cu luna precedentă respectiv cu 168,7% comparativ cu luna ianuarie 2021.

Înnoptările înregistrate în structurile de tip hotel au reprezentat 89,1% din numărul total de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică.

Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune, în luna ianuarie 2022, a fost de 13,1% la total structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare, mai mare cu 6,8 puncte procentuale comparativ cu luna  precedentă respectiv cu 6,7 puncte procentuale comparativ cu luna ianuarie 2021.

În luna ianuarie 2022, s-au eliberat 13 autorizaţii de construcţii pentru clădiri rezidenţiale, numǎrul acestora a scăzut  cu 28 comparativ  cu luna anterioară şi respectiv  cu 12 faţă de luna ianuarie 2021.

Rata inflaţiei, a fost în luna ianuarie 2022 de 1,48%  faţă  de luna precedentă şi de 8,35% faţă de luna ianuarie 2021.

Rata  medie lunară a inflaţiei,  în  perioada 1.01-31.01.2022 a fost de 1,5%, în creştere faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent (1,3%).

    În luna ianuarie 2022 faţă de luna anterioară, au crescut preţurile mărfurilor alimentare (+1,15%), preţurile mărfurilor nealimentare (+1,73%) şi tarifele serviciilor (+1,37%). 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

ACTUALITATE

La Top