URMĂREȘTE-NE

ADMINISTRAȚIE

ACHIZIȚIONARE STAȚIE DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULELE ELECTRICE ÎN COMUNA GURBĂNEȘTI

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru investiția „Dezvoltare infrastructură TIC (sisteme inteligente de management) în Comuna GURBĂNEȘTI, Județul CĂLĂRAȘI” și „Achiziționare stație de reîncărcare pentru vehiculele electrice în Comuna GURBĂNEȘTI, Județul CĂLĂRAȘI”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GURBĂNEȘTI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI Întrunit în „sedinta de îndată” pentru astăzi 14.06.2023 Având în vedere :
– Proiectul de hotărâre întocmit în acest sens și înregistrat sub nr. 2385 din 13.06.2023 ;
– Referatul Primarului comunei Gurbănești de aprobare a proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 2389 din 13.06.2023 ;
– Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat la nr. 2390 din 13.06.2023 ;
– Prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Gurbănești nr. 24 din data de 14.06.2023, privind alegerea Președintelui de ședință ;
– Hotărârea Consiliului Local nr. 27 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului: „ACHIZIȚIONARE STAȚIE DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULELE ELECTRICE ÎN COMUNA GURBĂNEȘTI, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 – Fondul local, adoptată de Consiliul local al comunei Gurbănești în ședința sa “extraordinară” din data de 13.05.2022 ;
– Hotărârea Consiliului Local nr. 28 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului „Dezvoltare infrastructura TIC (sisteme inteligente de management) in Comuna GURBANESTI, Județul CAIARASI„ în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 10 • Fondul local, adoptată de Consiliul local al comunei Gurbănești în ședința sa “extraordinară” din data de 13.05.2022 ;
– Prevederile art. 44 alin (I) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
– Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență ;
– Prevederile Ordonanței de urgență nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanisrnul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvemului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, respectiv normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 ;
– Prevederile Ordonanțeia de urgență nr. 155 din 3 septembrie 2020, privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, eu modificările și completările ulterioare ;
– Prevederile Ordinului nr. 649 din 26 aprilie 2022 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin acordat pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență -PNRR•’2022/CIO – Fondul Local • promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice” ,
– Prevederile Ghidului specific- Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR 2022/C10 Componenta CIO-Fondul Local;

– Prevederile Hotărârii nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutulcadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice Cu modificările și completările ulterioare.
– avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Gurbănești, înregistrat sub nr. 2391 din 13.06.2023 ;
– Prevederile art. 129 alin.(2) lit.b) și alin. (4) lit. d) si art. 139 alin. (1) si alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ,
În temeiul art. 196 (1), litera a), ale art. 140 alin. (1) și ale art. 243, alin. (1) litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ,
HOTÂRÂȘTE :
Art. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate al proiectului „Dezvoltare infrastructura TIC (sisteme inteligente de management) în Comuna GURBĂNEȘTI, Județul CĂLĂRAȘI” si „Achiziționare stație de reîncărcare pentru vehiculele electrice în Comuna GURBĂNEȘTI, Județul
CĂLĂRAȘI” în vederea implementării acestuia în cadrul Planul Național De Redresare Și Reziliență -Componenta CIO — Fondul Local – Investiția 1.I.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde — ITS/aIte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Dezvoltare infrastructura TIC (sistetne inteligente de management) în Comuna GURBĂNEȘTI, Județul CĂLĂRAȘI”, în cuantum de 1.738.845,82 Iei (fără TVA), din care suma eligibila 1.721.812,78 Iei fără TVA, conform contract de finanțare număr 146374 din 23.12.2022.
Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a sumei de 110.000 Iei, achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (suma neeligibila identificata de 17.033,04 lei fără TVA si alte cheltuieli de risc), sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
Art. 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării.
Art. 5. Se certifică valorile menționate în Anexa 1. Cererea de Finanțare pentru proiect:
O Valoarea totala eligłbila : 1.721.812,78 lei mră TVA
Servicii : 205.000,00 lei ară TVA o TIC : 561.77500 lei ară TVA
Sistem de supraveghere video : 831.970,28 lei fără TVA o Stația de reîncărcare autovehicule electrice : 123.067,50 lei ară TVA.

Continue Reading
La Top